sia taxators

Mežsaimniecības pakalpojumi Latvijā

Tree-Planter

Mūsu pakalpojumi

MEŽA INVENTARIZĀCIJA - TAKSĀcIJA

Meža inventarizācijas objekts ir meža zeme. Meža inventarizācija jeb apsaimniekošanas plāns tiek veikts, lai iegūtu informāciju meža valsts reģistra uzturēšanai, un jebkādai mežsaimnieciskās darbības plānošanai, un kontrolei konkrētajā īpašumā. Meža īpašnieka pienākums ir veikt meža inventarizāciju savam īpašumam vismaz 1 reizi divdesmit gados.

Cirsmu dastošana

Cirsmu dastošana ir precīza izcērtamās krājas uzmērīšana un aprēķināšana. To veic uzmērot visu koku caurmērus un augstumus. Dastošanas rezultātā atspoguļojas koksnes daudzums (kubikmetros) atsevišķi pa sugām.

Cirsmu (meža) vērtēšana

Visbiežāk tas nepieciešams tiem meža īpašniekiem, kas grib pārdot augošu koksni (uz celma). Tādejādi realizējot savu mežu par maksimāli augstāko tirgus cenu.

Cirsmu stigošana

Darbu komplekss, kurā ietilpst:
1. Cirsmas apskate;
2. Norobežojošo vizūru izciršana;
3. Malu un iekšējo leņķu vai rumbu izmērīšana;
4. Piesaiste pastāvīgiem orientieriem;
5. Cirsmas apstabošana.
Apskates gaitā novērtē cirtes mērķtiecību un mežsaimniecisko noteikumu ievērošanu. Vizūras izcērt, lai norobežotu izcērtamo vai kopjamo platību no blakusesošajiem taksācijas nogabaliem vai to daļām.

Robežu atjaunošana

Robežstigu izciršana, iezīmēšana. Robežzīmju (kupicu) aprakšana.

Meža atjaunošana

Pēc kailcirtes veikšanas meža īpašnieka pienākums likumā paredzētajā termiņā atjaunot izcirsto platību, to apstādot vai arī ļaujot dabīgi ieaugt mežaudzei. Veicinot to ar augsnes sagatavošanu un kopšanas cirtēm.

Jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšana tiek veikta, lai izveidotu topošās mežaudzes vēlamo sastāvu un biezību. Tādejādi paaugstinot tās kvalitāti un vērtību.

Ekskavātora pakalpojumi

1. Pacilu veidošana;
2. Grāvju rakšana;
3. Visa veida rakšanas darbi.

RAKSTIET MUMS

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi mežsaimniecībā, mūsu pieredzējušie speciālisti sniegs Jums bezmaksas konsultācijas. Individuāla pieeja.

E-pasts: arnolds.arnolds@inbox.lv

Rekvizīti

SIA TaXators

Reģ. Nr. 41503044440

Adrese

Daugavpils, Rīgas iela 18, LV-5401

SEB Banka A/S SWIFT:

UNLALV2X LV57UNLA0050011614605

Tālrunis

+371 26121733 (LMT)
+371 20033601 (Tele2)